0
Your Cart

Защо…

Защо сме толкова уверени в качеството на нашите продукти?

Въпреки че гранулираната храна REBEL+ съдържаща Cannabis sativa „L“ няма претенции за лечебна храна, чрез клинични и лабораторни изследвания установихме, че след 30-дневно хранене на кучета с нея, тя влияе благоприятно на множество показатели.

По време на протичане на изследването наблюдавахме апетита на кучетата при предлагане на гранулираната храна. Първоначалното лакомо приемане на гранулираната храна REBEL+ се замени с по-умерен прием. Една седмица след началото на изследването някои кучета започнаха да не си изяждат храната, което беше свързано с намаляване на мастната тъкан основно около хълбуците, като мускулатурата им стана по-релефна.  

Предполагаме, че това е свързано с изключително натуралните съставки на храната и липсата на овкусители в нея. Действително повечето кучета се задоволяваха напълно с 1/4 до 1/3 по-малко храна. Това доведе до много по-доброто им състояние в края на изследването, като затлъстелите кучета загубиха от 1 до 4 килограма от теглото си.

Въпреки лакомо приемане на гранулираната храна REBEL+ в началото на изследването, без да е правено предварително захранване с нея, никое от кучетата от опитната група не получи разстройство.

При 30-дневно хранене на кучета с гранулирана храна REBEL+ съдържаща Cannabis sativa „L“ установихме благоприятно повлияване на следните показатели:

1. Хематологични показатели:

– Постепенното намаление в общия брой на левкоцитите (WBC) и броя на неутрофилните левкоцити (Neu), които са в границите на физиологичните норми показват, че храната REBEL+ води до намаляване на склонноста на организма на кучетата към възпалителна реакция.

– Постепенното увеличение на броя на лимфоцитите (Lym) в зависимост от дните на хранене с REBEL+, които остават в границите на физиологичната норма, показва повишените възможности на кучетата, хранени с изследваната храна, за по-бърза реакция срещу инфекциозни причинители.

– Намаленият брой на моноцитите (Mon) и еозинофилните левкоцити (Eos) показва намалена склонност към алергични реакции.

– По-високият брой на еритроцитите, по-високото съдържание на хемоглобин (Hgb) в кръвта, по-големият среден размер на еритроцита (RDW – CV), по-голямата девиация в кривата между най-малките и най-големите еритроцити (RDW – SD) при животните, хранени с гранулирана храна REBEL+, показват благотворното ѝ влияние както върху усилената регенерацията на еритроцитите, така и върху повишаване на тяхната преживяемост.

2. Храната REBEL+, съдържаща Cannabis sativa „L“ се отразява благоприятно на биохимичните показатели на кръвта на кучетата. Нейното въздействие е най-отчетливо по отношение на албумина (ALB), липазата (LPS), общия холестерин (TC), триглицеридите (TG) и креатин киназата (CK), което показва общо подобрение на метаболитните процеси в организма на кучетата хранени с тази гранулирана храна.

3. Въздействие на храната REBEL+, съдържаща Cannabis sativa „L“, върху сърдечната дейност, установено при електрокардиографското изследване (ЕКГ) се изразява в удължаване на R-R интервала и скъсяване на QT интервала. Това показва благоприятното повлияване на сърцето, което е свързано с намаляване на пулсовата честота и намалена склонност към животозастрашаващи камерни аритмии.

4. След хранене на кучета 30 дни с гранулирана храна REBEL+, съдържаща Cannabis sativa „L“, се установяват следните благоприятни тенденции върху неспецифичния имунитет:

– повишава се броят на активните фагоцитиращи клетки;

– повишава се фагоцитното число на полиморфноядрените левкоцити;

– повишава се индексът на завършеност на фагоцитозата;

– повишава се съдържанието на лизоцим в кръвния серум на опитните животни.